WSTECZ

Mobirise Website Builder

Kącik KaeMZeta

Przedstawiamy Wam Piotra, doświadczonego funkcjonariusza z 10 letnim stażem służby. Pominiętego i niedocenionego. Mającego swoje zdanie i godność, dlatego ominęło go parę awansów. Oprócz doskonałej formy Piotr doskonale zna przepisy. Niejednokrotnie podzieli się z Wami swoją wiedzą. Będzie poruszał trudne tematy. Opoka młodszych funkcjonariuszy, postrach przełożonych. Uczciwy i sprawiedliwy. O to on we własnej osobie.

PONIEDZIAŁKOWA KAWA

Tragedia w trzech aktach - II

23.01.2023 r.

AKT II

26 października 2022 r. został wydany kolejny rozkaz personalny, w którym kolejny raz podjęto próbę obniżenia dodatku służbowego st. sierż. Jarosławowi Nożyńskiemu – dodajmy co najważniejsze - obniżenia wstecznie. Komendant Miejski Policji w Olsztynie w dniu 26 października 2022 r. postanowił obniżyć funkcjonariuszowi dodatek służbowy wstecznie, od 1 września 2022 r. Abstrakcja? Jak się okazuje nie dla wszystkich.

Funkcjonariusz ponownie złożył odwołanie. Tym razem swoimi siłami, gdyż naruszenie prawa było tak oczywiste, że angażowanie kancelarii prawnej było zbędne. Rozkazowi personalnemu Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie zarzucił niezgodność z prawem, jego niewykonalność i niedopuszczalność, gdyż w jego ocenie nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie może dotyczyć okresu sprzed wydania decyzji. Wątpliwość ta została potwierdzona przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, który stwierdził ponadto, iż decyzja od której złożono odwołanie powinna wywoływać skutek prawny od wskazanej od niej daty, a więc na przyszłość.

Podsumowanie.

Niezależnie od rozstrzygnięcia sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny – AKT III, funkcjonariuszy uzyskał prawo do zwrotu niezgodnie z prawem obniżonego dodatku służbowego, za okres od 1 września 2022 r. do 10 stycznia 2023 r. (dodamy wraz z odsetkami, o które nie omieszkamy się zwrócić).

AKT III niebawem.

PONIEDZIAŁKOWA KAWA
Tragedia w trzech aktach - I
16.01.2023 r.

Tragedia w trzech aktach, czyli do trzech razy sztuka.

Uchylenie zaskarżonego rozkazu personalnego w części dotyczącej obniżenia dodatku służbowego. Ustalenie obniżenia daty dodatku służbowego na dzień 10 stycznia 2023 r. - fragment decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Jak zdążyliście zauważyć, nie jest to powieść kryminalna Agaty Christie z 1934 r. To już drugie ustosunkowanie się organu wyższej instancji na odwołanie funkcjonariusza od kolejnego rozkazu Komendanta Miejskiego Policji. Warto to podkreślić - DRUGIE. Drugi raz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie stwierdza, iż rozkaz Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie nie jest wolny od wad i to jest chyba najdelikatniejsze określenie zaistniałej sytuacji. Sprawa ostatecznie najprawdopodobniej znajdzie swój finał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

Zaczynamy poniedziałkową kawę.

Śmiało można stwierdzić – dzieje się. Na głębszy merytoryczny opis całej sprawy przyjdzie jeszcze czas, po jej zakończeniu. Na dzień dzisiejszy chcemy opowiedzieć Wam o tym jak uchylono dwa rozkazy Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie (pierwszy w całości, drugi częściowo).

AKT I

Historia ma swój początek 16 sierpnia 2022 r., kiedy to st. sierż. Jarosław Nożyński, otrzymał rozkaz personalny Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie obniżający mu dodatek służbowy z dniem 1 września 2022 r. o kwotę 50 zł. Funkcjonariusz skorzystał z przysługującego mu prawa. W terminie 14 dni, za pośrednictwem Kancelarii Prawnej TEZA wniósł odwołanie do organu wyższej instancji, zarzucając przedmiotowemu rozkazowi naruszenie:

1. § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sprawie;

2. § 9 ust 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego poprzez jego niezastosowanie w sprawie.

Konsekwencją było UCHYLENIE W CAŁOŚCI, w dniu 17 października, przedmiotowego rozkazu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

PONIEDZIAŁKOWA KAWA
Dziki zachód - II
19.12.2022 r.

Rafał Bielecki przebywał na zwolnieniu lekarskim ponieważ uległ wypadkowi w służbie.

W ramach przeprowadzonej kontroli, nieprawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich stwierdzono w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 3 marca 2022 r. Szczególnie ważną datą jest 4 stycznia 2022 r., gdyż to właśnie wtedy doszło do zawiązania struktur Policyjnej Solidarności na obszarze garnizonu warmińsko-mazurskiego - cytując klasyka: Przypadek ? Nie sądzę! -.

Przypomnijmy, że osobami przeprowadzającymi kontrolę byli:
- Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP, jednocześnie Dowódca Oddziałów Prewencji;
- Wiceprzewodniczący Zarządu Terenowego NSZZP OPP w Olsztynie, jednocześnie Dowódca II Kompanii OPP w Olsztynie.

W tym miejscu należałoby zadać pytanie, czy funkcje pełnione przez osoby prowadzące kontrolę, pozwalają ją przeprowadzić w sposób rzetelny, obiektywny i bezstronny…

Swój wkład w prowadzone postępowanie wniósł także Dyżurny KPP w Mrągowie, również działacz NSZZP…, z którego oświadczeniem złożonym w ramach prowadzonych czynności niestety nie mogliśmy się zgodzić, a jego treść może świadczyć o tym, że zapoznał się z treścią korespondencji skierowanej do rąk własnych Komendanta.

Ponadto funkcjonariusza podczas zwolnienia kontrolowano w domu. Jedna z takich kontroli miała miejsce 18 marca 2022 r., a dokonana była przez dwóch funkcjonariuszy OPP w Olsztynie. Przeprowadzający kontrolę zastali, Rafała w momencie, gdy wychodził z domu na zabiegi rehabilitacyjne, w związku z czym nie był w stanie zapoznać się z protokołem. Nie pozwolono zrobić mu fotografii dokumentacji. Zaproponowano natomiast wizytę w następnym tygodniu celem umożliwienia mu zapoznania się z protokołem. Do umówionej wizyty nigdy jednak nie doszło. Powyższego nie zaprotokołowano również w oficjalnym dokumencie. Stwierdzono natomiast, iż cyt. „Funkcjonariuszy nie podpisał protokołu, nie wnosił żadnych uwag”. Komentarz do tej sytuacji jest chyba zbędny.

To tylko niektóre z wątpliwości, które wykazano.

Kontrolujący wnikliwie prześledzili facebookową stronę Policyjnej Solidarności, (Pozdrawiamy 😉 ), analizując pierwsze wpisy, które zamieściliśmy, a także stronę tysol.pl. Skupiono się w całości na powstawaniu nowych – konkurencyjnych – struktur związkowych, nikt natomiast nie pochylił się nad zaleceniami lekarskim, rodzajem doznanego urazu oraz obranymi sposobami leczenia. W całym postępowaniu nie ma ani jednego zdania odnoszącego się do stanu zdrowia strony, m.in. dlatego Komendant Główny Policji uznał, iż rozstrzygniecie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie jest „CO NAJMNIEJ PRZEDWCZESNE”, a „ROZBIEŻNOŚCI POWSTAŁE NA TLE USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO SĄ ZAŚ NA TYLE POWAŻNE, ŻE NIE SPOSÓB ICH ZBAGATELIZOWAĆ”.

Nadto Komendant Główny Policji stwierdził, iż decyzja Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie została wydana z naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego.

Kolejne części niebawem.

PONIEDZIAŁKOWA KAWA
Dziki zachód - I
12.12.2022 r.

Poniżej przedstawimy Wam w telegraficznym skrócie jedną ze spraw prowadzonych przez Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Region Warmińsko-Mazurski oraz kancelarię prawną, piastującą ochronę prawną nad wszystkimi członkami Policyjnej Solidarności.

PROLOG

Utrata prawa do uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim od 16 grudnia 2021 r. 16 marca 2022 r.

Rozkaz takiej treści odebrał Rafał Bielecki 2 czerwca 2022 r., później zresztą w całości uchylony przez Komendanta Głównego Policji i skierowany do ponownego rozpatrzenia z uwagi na szereg nieprawidłowości i wątpliwości.

24 maja 2022 r. przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie został wydany rozkaz personalny odbierający Rafałowi Bieleckiemu wynagrodzenie za okres od 16 grudnia 2021 do 16 marca 2022 r. Powyższa decyzja została wydana w oparciu o kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego od służby dokonaną przez ……… Wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZP, jednocześnie Dowódcę Oddziałów Prewencji oraz Wiceprzewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZP OPP w Olsztynie, jednocześnie Dowódcę II Kompanii OPP w Olsztynie. Kwestię zwolnienia lekarskiego na portalu społecznościowym Facebook poruszył również inny działacz NSZZP, tym razem z ZT KMP w Olsztynie.

Całość postępowania przeprowadzonego przez ww. Panów nie skupiła się, na próbie udowodnienia, że czynności i działania podejmowane przez funkcjonariusza podczas zwolnienia lekarskiego w jakikolwiek sposób wpłynęły negatywnie na jego stan zdrowia. Co zresztą nie miało miejsca, gdyż funkcjonariusz posiadał zwolnienie oznaczone kodem 2 tzw. chodzone. Ponadto w okresie zwolnienia korzystał z rehabilitacji, stosował się do zaleceń lekarza czy wreszcie przebywał w miejscowości uzdrowiskowej. Czyli de facto robił wszystko, żeby jak najszybciej powrócić do służby. Prowadzący postępowanie skupili się natomiast na powstaniu i funkcjonowaniu nowego związku zawodowego OM NSSZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Region Warmińsko-Mazurski oraz fakcie, iż Rafał Bielecki został Przewodniczącym nowej organizacji związkowej. Swoją drogą, biorąc pod uwagę powyższe fakty, specjalnie nie dziwi.

Dlatego w ocenie Policyjnej Solidarności jak i reprezentującej prawa jej członków kancelarii prawnej wydany rozkaz, został wydany w oparciu o błędy w ustaleniach faktycznych oraz szereg naruszeń obowiązujących przepisów prawnych. Konsekwencją tego było zaskarżenie przedmiotowej decyzji.

I tak rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji z dnia 5 września 2022 r., przedmiotowa decyzja została uchylona w całości i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Było to 14 stron merytorycznej analizy, obnażającej wszystkie wątpliwości, niedociągnięcia oraz niedopowiedzenia przeprowadzonego postępowania...

Dalsza część artykułu w poniedziałek 19 grudnia 2022 r..

AI Website Generator